SUPER GT TEST
FUJI INTERNATIONAL SPEEDWAY

Photo by
I.kubonoya


shogo-mitsuyama.com

@

@